Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 17.1.1 Całkowite dochody rządowe w relacji do PKB
Statystyki oficjalne 17.1.2 Część budżetu krajowego finansowana z podatków krajowych
Statystyki oficjalne 17.2.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa w relacji do dochodu narodowego brutto
Statystyki oficjalne 17.3.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) w relacji do dochodów budżetu państwa ogółem
Statystyki oficjalne 17.3.2 Wielkość transferów pieniężnych (w dolarach USA) w relacji do PKB
Statystyki oficjalne 17.4.1 Koszty obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do eksportu towarów i usług
Analiza źródeł 17.5.1 Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły systemy promocji inwestycji dla krajów rozwijających się, włączając kraje najsłabiej rozwinięte
Statystyki oficjalne 17.6.1 Liczba abonentów stacjonarnego Internetu szerokopasmowego na 100 mieszkańców, wg szybkości połączenia
Analiza źródeł 17.7.1 Łączna kwota zatwierdzonego finansowania dla krajów rozwijających się w celu wspierania rozwoju, przekazywania, rozpowszechniania i dyfuzji technologii przyjaznych dla środowiska
Statystyki oficjalne 17.8.1 Odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu w ciagu ostatnich 3 miesięcy
Statystyki oficjalne 17.9.1 Równowartość w dolarach USA pomocy finansowej na rzecz krajów rozwijających się
Statystyki oficjalne 17.10.1 Średnia ważona stawka celna
Analiza źródeł 17.11.1 Udział krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych w eksporcie światowym
Analiza źródeł 17.12.1 Przeciętne stawki celne nakładane na kraje rozwijające się, najsłabiej rozwinięte oraz rozwijające się małe kraje wyspiarskie
Statystyki oficjalne 17.13.1 Macierz makroekonomiczna
Statystyki oficjalne 17.14.1 Liczba krajów posiadających mechanizmy zwiększające spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju
Analiza źródeł 17.15.1 Zakres stosowania krajowych ram wyników i narzędzi planistycznych przez dostawców współpracy na rzecz rozwoju
Analiza źródeł 17.16.1 Liczba krajów, które raportują postępy w zakresie monitorowania skuteczności działań podejmowanych przez wielu interesariuszy, którzy wspierają osiąganie celów zrównoważonego rozwoju
Analiza źródeł 17.17.1 Kwota zaangażowana na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie infrastruktury (w USD)
Analiza źródeł 17.18.1 Potencjał statystyki publicznej w zakresie monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju
Statystyki oficjalne 17.18.2 Liczba krajów, które posiadają krajowe statystyczne ustawodawstwo zgodne z Fundamentalnymi Zasadami Statystyki Oficjalnej
Statystyki oficjalne 17.18.3 Liczba krajów posiadających Narodowy Plan Statystyczny, który jest w pełni finansowany i realizowany, wg źródeł finansowania
Statystyki oficjalne 17.19.1 Wartość w dolarach wydanych ze wszystkich dostępnych zasobów w celu wzmocnienia zdolności statystycznych w krajach rozwijających się
Statystyki oficjalne 17.19.2 Liczba krajów, które a) przeprowadziły przynajmniej jeden Spis Powszechny Ludności w ciągu ostatnich dziesięciu lat, i b) osiągnęły 100% rejestrację narodzin i 80% rejestrację zgonów