Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.16.1 - Liczba krajów, które raportują postępy w zakresie monitorowania skuteczności działań podejmowanych przez wielu interesariuszy, którzy wspierają osiąganie celów zrównoważonego rozwoju

W przyszłości pojawi się tu tabela