Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 17.1.1 Całkowite dochody rządowe w relacji do PKB
Statystyki opublikowane 17.1.2 Część budżetu krajowego finansowana z podatków krajowych
Statystyki opublikowane 17.2.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa w relacji do dochodu narodowego brutto
Statystyki opublikowane 17.3.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) w relacji do dochodów budżetu państwa ogółem
Statystyki opublikowane 17.3.2 Wielkość transferów pieniężnych (w dolarach USA) w relacji do PKB
Statystyki opublikowane 17.4.1 Koszty obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do eksportu towarów i usług
Analiza źródeł 17.5.1 Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły systemy promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych
Statystyki opublikowane 17.6.1 Liczba umów i programów o współpracy naukowej
Statystyki opublikowane 17.6.2 Liczba abonentów stacjonarnego Internetu szerokopasmowego na 100 mieszkańców
Analiza źródeł 17.7.1 Łączna kwota zatwierdzonego finansowania dla krajów rozwijających się w celu wspierania rozwoju, przekazywania, rozpowszechniania i dyfuzji technologii przyjaznych dla środowiska
Statystyki opublikowane 17.8.1 Odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu w ciagu ostatnich 3 miesięcy
Statystyki opublikowane 17.9.1 Równowartość w dolarach USA pomocy finansowej na rzecz krajów rozwijających się
Statystyki opublikowane 17.10.1 Średnia ważona stawka celna
Analiza źródeł 17.11.1 Udział krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych w eksporcie światowym
Analiza źródeł 17.12.1 Przeciętne stawki celne nakładane na kraje rozwijające się, najsłabiej rozwinięte oraz rozwijające się małe kraje wyspiarskie
Statystyki opublikowane 17.13.1.a Macierz Makroekonomiczna: PKB na 1 mieszkańca w euro (ceny bieżące)
Statystyki opublikowane 17.13.1.b Macierz makroekonomiczna: Dynamika PKB (w cenach stałych) rok poprzedni = 100
Statystyki opublikowane 17.13.1.c Macierz Makroekonomiczna: Stopa inwestycji
Statystyki opublikowane 17.13.1.d Macierz Makroekonomiczna: Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok poprzedni=100)
Statystyki opublikowane 17.13.1.e Macierz Makroekonomiczna: Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB
Statystyki opublikowane 17.13.1.f Macierz Makroekonomiczna: Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB
Statystyki opublikowane 17.14.1 Liczba krajów posiadających mechanizmy zwiększające spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju
Analiza źródeł 17.15.1 Zakres stosowania krajowych ram wyników i narzędzi planistycznych przez dostawców współpracy na rzecz rozwoju
Analiza źródeł 17.16.1 Liczba krajów, które raportują postępy w zakresie monitorowania skuteczności działań podejmowanych przez wielu interesariuszy, którzy wspierają osiąganie celów zrównoważonego rozwoju
Analiza źródeł 17.17.1 Kwota USD zaangażowana na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego i partnerstwa w ramach społeczeństwa obywatelskiego
Analiza źródeł 17.18.1 Odsetek wskaźników, monitorujących zrównoważony rozwój opracowanych na poziomie krajowym z pełną dezagregacją odpowiednią do celu, zgodnie z Podstawowymi Zasadami Statystyki Oficjalnej
Statystyki opublikowane 17.18.2 Liczba krajów, które posiadają krajowe statystyczne ustawodawstwo zgodne z Fundamentalnymi Zasadami Statystyki Oficjalnej
Statystyki opublikowane 17.18.3 Liczba krajów posiadających Narodowy Plan Statystyczny, który jest w pełni finansowany i realizowany, wg źródeł finansowania
Statystyki opublikowane 17.19.1 Wartość w dolarach wydanych ze wszystkich dostępnych zasobów w celu wzmocnienia zdolności statystycznych w krajach rozwijających się
Statystyki opublikowane 17.19.2 Liczba krajów, które a) przeprowadziły przynajmniej jeden Spis Powszechny Ludności w ciągu ostatnich dziesięciu lat, i b) osiągnęły 100% rejestrację narodzin i 80% rejestrację zgonów