Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 16.1.1 Współczynnik zgonów w wyniku zabójstw na 100 tys. ludności
Statystyki oficjalne 16.1.2 Liczba żołnierzy poległych i zmarłych na misjach
Analiza źródeł 16.1.3 Odsetek ludności będącej ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Statystyki oficjalne 16.1.4 Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
Analiza źródeł 16.2.1 Liczba stwierdzonych przestępstw popełnionych wobec osób małoletnich
Statystyki oficjalne 16.2.2 Liczba ofiar handlu ludźmi na 100 tys. ludności
Statystyki oficjalne 16.2.3 Liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnionych wobec osób małoletnich
Analiza źródeł 16.3.1 Odsetek ofiar przemocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, które zgłosiły fakt represjonowania właściwym organom lub innym oficjalnie uznanym mechanizmom służącym rozwiązywaniu konfliktów
Statystyki oficjalne 16.3.2 Udział osób tymczasowo aresztowanych w ogólnej liczbie osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych
Analiza źródeł 16.3.3 Odsetek ludności, która w ciągu ostatnich dwóch lat weszła w spór prawny i miała dostęp do formalnej lub nieformalnej metody jego rozstrzygnięcia, wg rodzaju metody
Analiza źródeł 16.4.1 Całkowita wartość krajowych i zagranicznych nielegalnych przepływów finansowych (w bieżących USD)
Analiza źródeł 16.4.2 Odsetek skonfiskowanej, znalezionej lub oddanej broni o nielegalnym pochodzeniu, które zostało namierzone lub ustalone przez właściwy organ zgodnie z instrumentami międzynarodowymi
Statystyki oficjalne 16.5.1 Liczba przestępstw korupcyjnych
Analiza źródeł 16.5.2 Odsetek przedsiębiorstw, które przynajmniej raz miały kontakt z funkcjonariuszem publicznym i zapłaciły mu łapówkę lub były poproszone o łapówkę przez funkcjonariusza publicznego, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Analiza źródeł 16.6.1 Pierwotne wydatki publiczne jako procent pierwotnie zatwierdzonego budżetu, według sektorów (lub według kodów budżetu lub podobnych)
Analiza źródeł 16.6.2 Odsetek ludności zadowolonej ze swojego ostatniego doświadczenia w kontakcie ze służbami publicznymi
Statystyki oficjalne 16.7.1 Posłowie i Senatorowie, wg płci i wieku
Analiza źródeł 16.7.2 Odsetek populacji, wierzącej, że podejmowanie decyzji jest otwarte i przynoszące reakcje, wg płci, wieku, niepełnosprawności i grup ludności
Analiza źródeł 16.8.1 Odsetek członków oraz praw do głosowania przysługujący krajom rozwijającym się w organizacjach międzynarodowych
Statystyki oficjalne 16.9.1 Odsetek dzieci w wieku poniżej 5 lat, których narodziny zostały zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego
Analiza źródeł 16.10.1 Liczba potwierdzonych przypadków zabójstw, porwań, wymuszonych zaginięć, bezpodstawnych zatrzymań i torturowań dziennikarzy, pracowników związanych z mediami, związkowców i obrońców praw człowieka, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Analiza źródeł 16.10.2 Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły gwarancje konstytucyjne, ustawowe i/lub polityczne dla publicznego dostępu do informacji
Analiza źródeł 16.a.1 Istnienie Niezależnych Krajowych Instytucji Praw Człowieka zgodnie z zasadami paryskimi
Statystyki oficjalne 16.b.1 Poczucie zagrożenia dyskryminacją