Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.3.1 - Odsetek ofiar przemocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, które zgłosiły fakt represjonowania właściwym organom lub innym oficjalnie uznanym mechanizmom służącym rozwiązywaniu konfliktów

W przyszłości pojawi się tu tabela