Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.3.2 - Udział osób tymczasowo aresztowanych w ogólnej liczbie osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny / Ministerstwo Sprawiedliwości