Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.6.1 - Pierwotne wydatki publiczne jako procent pierwotnie zatwierdzonego budżetu, według sektorów (lub według kodów budżetu lub podobnych)

W przyszłości pojawi się tu tabela