Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.2.2 - Liczba ofiar handlu ludźmi na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Komenda Główna Policji