Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.7.2 - Odsetek populacji, wierzącej, że podejmowanie decyzji jest otwarte i przynoszące reakcje, wg płci, wieku, niepełnosprawności i grup ludności

W przyszłości pojawi się tu tabela