Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.1.3 - Odsetek ludności będącej ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy

W przyszłości pojawi się tu tabela