Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Status Opis wskaźnika
Statystyki oficjalne 11.1.a Narażenie na nadmierny hałas
Statystyki oficjalne 11.1.b Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w miastach
Statystyki oficjalne 11.1.c Odsetek ludności miejskiej żyjącej w mieszkaniach z przeciekającym dachem, wilgotnymi ścianami, podłogami lub fundamentami lub ze zgnilizną ram okiennych lub podłóg
Statystyki oficjalne 11.1.d Udział autobusów na alternatywne paliwo w ogólnej liczbie autobusów służących do obsługi transportu miejskiego
Statystyki oficjalne 11.1.e Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich
Statystyki oficjalne 11.1.f Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do przetworzenia w określony sposób w relacji do ilości odpadów wytworzonych
Statystyki oficjalne 11.2.a Deficyt mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach na 1 tys. ludności na obszarach miejskich
Statystyki oficjalne 11.2.b Odsetek mieszkańców korzystających z instalacji ściekowych na obszarach miejskich
Statystyki oficjalne 11.2.c Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągu na obszarach miejskich
Statystyki oficjalne 11.2.d Udział ludności mieszkającej na terenach objętych procesami rewitalizacji w ogólnej liczbie ludności na obszarach miejskich
Statystyki oficjalne 11.2.e Udział powierzchni obszarów zdegradowanych w powierzchni ogółem gmin miejskich
Statystyki oficjalne 11.3.a Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminach miejskich
Statystyki oficjalne 11.3.b Relacja długości linii komunikacji miejskiej na wsi do długości linii komunikacji miejskiej w miastach
Statystyki oficjalne 11.3.c Rozpiętość Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych
Statystyki oficjalne 11.4.a Długość linii komunikacji miejskiej na 1 tys. mieszkańców
Statystyki oficjalne 11.4.b Liczba pieszych i rowerzystów zabitych lub ciężko rannych w wypadkach na terenie zabudowanym w przeliczeniu na 100 tys. ludności
Statystyki oficjalne 11.4.c Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich
Statystyki oficjalne 11.5.a Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w miastach w przeliczeniu na 1 tys. ludności
Statystyki oficjalne 11.5.b Liczba mieszkań społecznych czynszowych oraz komunalnych oddanych do użytkowania w miastach w przeliczeniu na 1 tys. ludności
Statystyki oficjalne 11.5.c Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem socjalny na obszarach miejskich ogółem
Statystyki oficjalne 11.5.d Liczba mieszkań, będących w zasobach komunalnych gmin w miastach na prawach powiatu ogółem
Statystyki oficjalne 11.6.a Emisja zanieczyszczeń pyłowych w miastach na prawach powiatu ogółem
Statystyki oficjalne 11.6.b Zdolność zainstalowanych urządzeń i instalacji do redukcji zanieczyszczeń w miastach na prawach powiatu ogółem
Statystyki oficjalne 11.6.c Liczba aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w których wartość wskaźnika średniego narażenia nie przekracza pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 na poziomie 20 µg/m3