Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ludności miast dzięki budowie powszechnego i dostępnego rynku mieszkaniowego, w tym szczególnie poprzez rozwój mieszkalnictwa społecznego

Wskaźnik 11.5.c - Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem socjalny na obszarach miejskich ogółem

Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny