Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców

Wskaźnik 11.1.e - Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Ministerstwo Infrastruktury