Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców

Wskaźnik 11.1.a - Narażenie na nadmierny hałas

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny