Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez uwzględnienie w planach zagospodarowania w miastach konieczności zwiększenia obszarów zieleni i wodnych, korytarzy wentylacyjnych

Wskaźnik 11.1.b - Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w miastach

Jednostka prezentacji: m2
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny