Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Poprawa jakości powietrza, zwłaszcza redukcja wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych powstających w sektorze bytowo-komunalnym w wyniku spalania złej jakości paliw stałych w niskich temperaturach i w kotłach małej mocy, jak również spalania odpadów

Wskaźnik 11.2.a - Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5

Jednostka prezentacji: μg/m3
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska