Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Wsparcie miast w radzeniu sobie z nagłymi zmianami, kryzysami, zarówno społeczno-gospodarczymi, jak i natury środowiskowej oraz zagwarantowanie mieszkańcom bezpieczeństwa i wysokiej jakości życia

Wskaźnik 11.2.a - Deficyt mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach na 1 tys. ludności na obszarach miejskich

Jednostka prezentacji:
Źródło danych: