Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Poprawa jakości powietrza, zwłaszcza redukcja wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych powstających w sektorze bytowo-komunalnym w wyniku spalania złej jakości paliw stałych w niskich temperaturach i w kotłach małej mocy, jak również spalania odpadów

Wskaźnik 11.2.b - Powierzchnia terenów zieleni w miastach [w m2] przypadająca na 1 mieszkańca

Jednostka prezentacji: m2
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny