Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję "niskiej emisji" (tj. do 40 m n.p.g.) pochodzącej m.in. z kotłowni domowych i transportu drogowego

Wskaźnik 11.6.a - Emisja zanieczyszczeń pyłowych w miastach na prawach powiatu ogółem

Jednostka prezentacji: tony
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny