Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję "niskiej emisji" (tj. do 40 m n.p.g.) pochodzącej m.in. z kotłowni domowych i transportu drogowego

Wskaźnik 11.6.c - Liczba aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w których wartość wskaźnika średniego narażenia nie przekracza pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 na poziomie 20 µg/m3

Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska