Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Wsparcie sprawiedliwego oraz zrównoważonego terytorialnie wzrostu gospodarczego poprzez dążenie do utrzymania policentrycznej i hierarchicznej struktury osadniczej kraju oraz tworzenie bardziej efektywnych powiązań sieciowych między miastami

Wskaźnik 11.3.a - Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminach miejskich

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny