Priorytety SDGs dla Polski


Zestaw ponad 140 wskaźników monitorujących ponad 70 priorytetów krajowych powstał na potrzeby analizowania zmian w czasie i oceny postępów Polski w obszarach, które stanowią wyzwania dla naszego kraju z punktu widzenia SDGs. W odróżnieniu od zadań i wskaźników globalnych dotyczących całego świata, priorytety dla Polski oraz odpowiadające im mierniki są szyte na miarę naszego kraju.

Krajowe priorytety, a w ślad za nimi wskaźniki monitorujące, zostały po raz pierwszy zdefiniowane w 2018 r. w oparciu o doświadczenia i wnioski z okresu przygotowywania do pierwszego wystąpienia Polski podczas dobrowolnego przeglądu krajów z wdrażania SDGs (Voluntary National Review) na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ. W 2023 r. zestaw priorytetów i wskaźników uległ dużym zmianom, aby jak najlepiej uwzględnić nowe zagadnienia i wyzwania, z jakimi mierzy się Polska, przede wszystkim wynikające z pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.

Podejście Polski do realizacji Agendy 2030, nasze krajowe osiągnięcia, zaktualizowane krajowe priorytety wraz ze wskaźnikami monitorującymi zostały przedstawione w przyjętym przez Rząd RP raporcie pt. „Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2023" z okazji przystąpienia Polski po raz drugi do dobrowolnego przeglądu krajów z wdrażania SDGs.

Zgłoszone przez Główny Urząd Statystyczny propozycje wskaźników zostały skonsultowane z resortami odpowiedzialnymi za wdrażanie priorytetów, przy wiodącej roli Ministerstwa Rozwoju i Technologii – koordynatora procesu wdrażania Agendy 2030 w Polsce.

Cele SDGs

Priorytety dla Polski

Wskaźniki

No poverty Koniec z ubóstwem

Poprawa dostępności do usług społecznych (np. wsparcie dla rodzin z dziećmi, opieka nad dziećmi, nad starszymi osobami) i zdrowotnych

Zero hunger Zero głodu

Poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych na wsi w relacji do miasta, w tym poprzez wzrost zróżnicowania źródeł dochodów mieszkańców obszarów wiejskich

Promocja produktów sektora rolno-spożywczego (w tym żywności wysokiej jakości) oraz wsparcie jego ekspansji zagranicznej

Good health and well-being Dobre zdrowie i jakość życia

Kompleksowa poprawa jakości powietrza do stanu niepowodującego narażenia na pogorszenie jakości zdrowia oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem unijnym, a w dalszej perspektywie z wytycznymi WHO poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Quality education Dobra jakość edukacji

Poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poprawa dostosowania szkolenia i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Tworzenie warunków do szerszego zaangażowania dorosłych w uczenie się w różnych formach i miejscach oraz do uznawania efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną

Clean water and sanitation Czysta woda i warunki sanitarne

Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości chemicznej

Utworzenie mechanizmów prawno-finansowych sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych i wdrażania wodo-oszczędnych technologii, jak również budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Affordable and clean energy Czysta i dostępna energia
Decent work and economic growth Wzrost gospodarczy i godna praca

Poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu technologicznym produktów, jakości i innowacyjności oferowanych produktów, jak również mechanizmów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorczości (ułatwienia prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej i dostępie do instrumentów finansowania)

Rozwój odpowiedzialnej polityki migracyjnej

Industry innovation and infrastructure Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wzrost innowacyjności, poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego stymulującego podejmowanie działalności innowacyjnej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, Internetu i technologii cyfrowych

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, poprzez stworzenie instrumentów wsparcia dla polskich eksporterów i inwestorów

Reduced inequalities Mniej nierówności

Tworzenie miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych

Zmniejszenie nierówności dochodowych

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami społecznego i ekonomicznego włączenia oraz dostępności, w tym poprzez ograniczanie barier w dostępie do korzystania z infrastruktury