Priorytety SDGs dla Polski


Zestaw ponad 120 wskaźników monitorujących priorytety krajowe (67) powstał na potrzeby analizowania zmian w czasie i oceny postępów Polski obszarach stanowiących wyzwania dla naszego kraju z punktu widzenia SDGs. W odróżnieniu od zadań i wskaźników globalnych dotyczących całego świata, priorytety dla Polski oraz odpowiadające im mierniki są szyte na miarę naszego kraju.

Przesłanką do zdefiniowania krajowych priorytetów, a w ślad za tym dobór wskaźników monitorujących, stały się doświadczenia i wnioski z okresu przygotowywania do pierwszego wystąpienia Polski podczas dobrowolnego przeglądu krajów z wdrażania SDGs (Voluntary National Review) na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ. Przegląd ten był okazją do zaprezentowania wizji wdrażania SDGs przez Polskę oraz dotychczasowych efektów podejmowanych działań. Podejście Polski do Agendy 2030 zostało przedstawione w przyjętym przez Rząd RP raporcie pt. „Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018”.

Zgłoszone przez GUS propozycje wskaźników zostały skonsultowane z resortami odpowiedzialnymi za wdrażanie priorytetów, przy wiodącej roli Ministerstwa Rozwoju i Technologii – koordynatora procesu wdrażania Agendy 2030 w Polsce.

Cele SDGs

Priorytety dla Polski

Wskaźniki

No poverty Koniec z ubóstwem

Poprawa dostępności do usług społecznych (np. wsparcie dla rodzin z dziećmi, opieka nad dziećmi, nad starszymi osobami) i zdrowotnych

Zero hunger Zero głodu

Poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych na wsi w relacji do miasta, w tym poprzez wzrost zróżnicowania źródeł dochodów mieszkańców obszarów wiejskich

Promocja produktów sektora rolno-spożywczego (w tym żywności wysokiej jakości) oraz wsparcie jego ekspansji zagranicznej

Good health and well-being Dobre zdrowie i jakość życia

Kompleksowa poprawa jakości powietrza do stanu niepowodującego narażenia na pogorszenie jakości zdrowia oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem unijnym, a w dalszej perspektywie z wytycznymi WHO poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Quality education Dobra jakość edukacji

Poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poprawa dostosowania szkolenia i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Tworzenie warunków do szerszego zaangażowania dorosłych w uczenie się w różnych formach i miejscach oraz do uznawania efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną

Clean water and sanitation Czysta woda i warunki sanitarne

Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości chemicznej

Utworzenie mechanizmów prawno-finansowych sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych i wdrażania wodo-oszczędnych technologii, jak również budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Affordable and clean energy Czysta i dostępna energia
Decent work and economic growth Wzrost gospodarczy i godna praca

Poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu technologicznym produktów, jakości i innowacyjności oferowanych produktów, jak również mechanizmów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorczości (ułatwienia prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej i dostępie do instrumentów finansowania)

Rozwój odpowiedzialnej polityki migracyjnej

Industry innovation and infrastructure Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wzrost innowacyjności, poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego stymulującego podejmowanie działalności innowacyjnej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, Internetu i technologii cyfrowych

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, poprzez stworzenie instrumentów wsparcia dla polskich eksporterów i inwestorów

Reduced inequalities Mniej nierówności

Tworzenie miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych

Zmniejszenie nierówności dochodowych

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami społecznego i ekonomicznego włączenia oraz dostępności, w tym poprzez ograniczanie barier w dostępie do korzystania z infrastruktury

Sustainable cities & communities Zrównoważone miasta i społeczności

Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez uwzględnienie w planach zagospodarowania w miastach konieczności zwiększenia obszarów zieleni i wodnych, korytarzy wentylacyjnych

Wsparcie miast w radzeniu sobie z nagłymi zmianami, kryzysami, zarówno społeczno-gospodarczymi, jak i natury środowiskowej oraz zagwarantowanie mieszkańcom bezpieczeństwa i wysokiej jakości życia