Priorytety krajowe SDG

No poverty Koniec z ubóstwem

Wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych, który powinien przełożyć się na spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym

Poprawa dostępności do usług społecznych (np. wsparcie dla rodzin z dziećmi, opieka nad dziećmi, nad starszymi osobami) i zdrowotnych

Zero hunger Zero głodu

Zwiększenie udziału produktów sektora rolniczego (w tym żywności wysokiej jakości) w polskim eksporcie

Poszanowanie różnorodności biologicznej poprzez jej zwiększanie lub co najmniej niepogarszanie jej stanu

Promocja zdrowego stylu życia, w tym m.in. zdrowego odżywiania się zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci (zmniejszenie odsetka osób z nadwagą i otyłością)

Good health and well-being Dobre zdrowie i jakość życia

Poprawa poziomu jakości systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta

Kompleksowa poprawa jakości powietrza do stanu niepowodującego narażenia zdrowia oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem unijnym, a w dalszej perspektywie z wytycznymi WHO

Quality education Dobra jakość edukacji

Poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poprawa dostosowania szkolenia i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Tworzenie warunków do większego zaangażowania osób dorosłych w podnoszenie / aktualizację kwalifikacji

Poprawa innowacyjności kształcenia, do której dążymy, m.in. poprzez zmiany podstaw programowych z uwzględnieniem nacisku na kompetencje uniwersalne oraz kompetencje cyfrowe, znajomość języków obcych, kreatywność, inicjatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność, umiejętności pracy zespołowej oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Clean water and sanitation Czysta woda i warunki sanitarne

Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości chemicznej

Utworzenie mechanizmów prawno-finansowych sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych i wdrażania wodo-oszczędnych technologii, jak również budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Decent jobs and economic growth Wzrost gospodarczy i godna praca

Poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu technologicznym produktów, jakości i innowacyjności oferowanych produktów, jak również mechanizmów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorczości (ułatwienia prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej i dostępie do instrumentów finansowania)

Zwiększenie elastyczności w odniesieniu do metod organizacji i świadczenia pracy

Poprawa przepływu niewykorzystanych zasobów pracy z rolnictwa do innych sektorów

Rozwój odpowiedzialnej polityki migracyjnej

Reduced inequalities Mniej nierówności

Tworzenie miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych

Zmniejszenie nierówności dochodowych