Cel 2 - Zero głodu

Status Opis wskaźnika
Statystyki opublikowane 2.1.a Wskaźnik kształtowania się wydatków rządowych w rolnictwie (AOI)
Statystyki opublikowane 2.1.b Nakłady na B+R w dziedzinie rolnictwa w relacji do PKB
Statystyki opublikowane 2.1.c Udział powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 30 ha w powierzchni użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych
Statystyki opublikowane 2.2.a Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych w powierzchni użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych
Statystyki opublikowane 2.2.b Odsetek próbek artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej
Statystyki opublikowane 2.3.a Udział w dochodach wiejskich gospodarstw domowych dochodów z pracy najemnej i pracy na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w użytkowaniu indywidualnym
Statystyki opublikowane 2.4.a Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Statystyki opublikowane 2.4.b Udział towarów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem
Statystyki opublikowane 2.5.a Odsetek długości dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej na terenach zamiejskich
Statystyki opublikowane 2.6.a Liczba zasobów genetycznych roślin i zwierząt dla wyżywienia i rolnictwa zabezpieczonych w kolekcjach banków genów
Statystyki opublikowane 2.7.a Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej cierpiących na otyłość wg BMI
Statystyki opublikowane 2.7.b Odsetek dzieci w wieku 6-10 lat cierpiących na nadwagę lub otyłość wg BMI