Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Wsparcie przekształceń strukturalnych zapewniających wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych i producentów rolno-spożywczych

Wskaźnik 2.1.a - Wskaźnik kształtowania się wydatków rządowych w rolnictwie (AOI)

Jednostka prezentacji: [–]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny / Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)