Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Wsparcie przekształceń strukturalnych zapewniających wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych i producentów rolno-spożywczych

Wskaźnik 2.1.c - Udział powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 30 ha w powierzchni użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny