Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju, przy uwzględnieniu wymogów środowiskowych

Wskaźnik 2.2.a - Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych w powierzchni użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych / Główny Urząd Statystyczny