Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych na wsi w relacji do miasta, w tym poprzez wzrost zróżnicowania źródeł dochodów mieszkańców obszarów wiejskich

Wskaźnik 2.3.a - Udział w dochodach wiejskich gospodarstw domowych dochodów z pracy najemnej i pracy na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w użytkowaniu indywidualnym

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny