Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Status Opis wskaźnika
Statystyki oficjalne 4.1.a Stopa bezrobocia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe wg BAEL
Statystyki oficjalne 4.2.a Udział liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych w ogólnej liczbie uczniów posiadających orzeczenie
Statystyki oficjalne 4.3.a Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na najwyższych poziomach osiągnięć w czytaniu i interpretacji
Statystyki oficjalne 4.3.b Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na najwyższych poziomach osiągnięć w matematyce
Statystyki oficjalne 4.3.c Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na najniższych poziomach osiągnięć w czytaniu i interpretacji
Statystyki oficjalne 4.3.d Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na najniższych poziomach osiągnięć w matematyce
Statystyki oficjalne 4.3.e Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na minimalnym wymagalnym poziomie osiągnięć w czytaniu i interpretacji
Statystyki oficjalne 4.3.f Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na minimalnym wymagalnym poziomie osiągnięć w matematyce
Statystyki oficjalne 4.3.g Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
Statystyki oficjalne 4.4.a Młodzież niekontynuująca nauki w wieku 18-24 lata
Statystyki oficjalne 4.4.b Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu
Statystyki oficjalne 4.5.a Odsetek osób deklarujących znajomość przynajmniej jednego języka obcego
Statystyki oficjalne 4.5.b Odsetek osób posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe