Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 8.1.1 Wzrost realny produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca
Statystyki oficjalne 8.2.1 Roczne tempo wzrostu realnego PKB na 1 pracującego
Statystyki oficjalne 8.3.1 Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną w % ogółu pracujących (wg BAEL)
Statystyki oficjalne 8.4.1 Produktywność zasobów
Statystyki oficjalne 8.4.2 Krajowa Konsumpcja Materialna (DMC)
Statystyki oficjalne 8.5.1 Przeciętna wysokość stawki godzinowej dla zatrudnionych kobiet i mężczyzn według zawodu oraz wieku
Statystyki oficjalne 8.5.2 Stopa bezrobocia w wieku 15-89 lat (wg BAEL)
Statystyki oficjalne 8.6.1 Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się (w wieku 15-24 lata) - NEET
Analiza źródeł 8.7.1 Procent oraz liczba dzieci w wieku 5-17 lat wykonujących pracę dzieci, według płci i wieku
Statystyki oficjalne 8.8.1 Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości)
Statystyki oficjalne 8.8.2 Poziom przestrzegania prawa pracy (wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych) w kraju na podstawie dokumentów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz krajowego ustawodawstwa
Statystyki oficjalne 8.9.1 Udział procentowy turystyki w PKB
Statystyki oficjalne 8.10.1 Liczba oddziałów banków komercyjnych oraz bankomatów na 100 tys. osób dorosłych
Statystyki oficjalne 8.10.2 Odsetek osób dorosłych (w wieku 15 lat i więcej) z kontem w banku lub innej instytucji finansowej
Statystyki oficjalne 8.a.1 Zobowiązania w ramach Pomocy na rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade)
Analiza źródeł 8.b.1 Występowanie opracowanej i zoperacjonalizowanej strategii zatrudnienia ludzi młodych jako strategii samodzielnej lub części krajowej strategii zatrudnienia