Cel 10 - Mniej nierówności

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 10.1.1 Średnioroczne tempo wzrostu dochodów do dyspozycji netto na osobę w gospodarstwie domowym
Statystyki oficjalne 10.2.1 Stopa ubóstwa po transferach społecznych
Statystyki oficjalne 10.3.1 Poczucie zagrożenia dyskryminacją
Statystyki oficjalne 10.4.1 Udział kosztów związanych z zatrudnieniem w PKB
Analiza źródeł 10.4.2 Redystrybucyjny wpływ polityki fiskalnej
Statystyki oficjalne 10.5.1 Wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej instytucji depozytowych
Analiza źródeł 10.6.1 Odsetek członków oraz praw do głosowania przysługujący krajom rozwijającym się w organizacjach międzynarodowych
Analiza źródeł 10.7.1 Koszty zatrudnienia ponoszone przez pracownika jako procent miesięcznych dochodów uzyskanych w kraju przeznaczenia
Analiza źródeł 10.7.2 Liczba krajów, w których polityka migracyjna ułatwia uporządkowaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz mobilność ludzi
Analiza źródeł 10.7.3 Liczba osób, które zmarły lub zaginęły w trakcie migracji w kierunku międzynarodowego miejsca docelowego
Analiza źródeł 10.7.4 Odsetek uchodźców w populacji według kraju pochodzenia
Statystyki oficjalne 10.a.1 Odsetek pozycji taryfowych stosowanych w odniesieniu do przywozu towarów z krajów najmniej rozwiniętych / krajów rozwijających się po zerowej taryfie
Statystyki oficjalne 10.b.1 Łączne przepływy zasobów dla rozwoju, zdezagregowane wg państw darczyńców i państw odbiorów i rodzaju przepływu (np. oficjalnej pomocy rozwojowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i innych przepływów)
Analiza źródeł 10.c.1 Koszty przekazów pieniężnych jako procent kwoty udzielonego umorzenia