Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.b.1 - Łączne przepływy zasobów dla rozwoju, zdezagregowane wg państw darczyńców i państw odbiorów i rodzaju przepływu (np. oficjalnej pomocy rozwojowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i innych przepływów)

.
Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Narodowy Bank Polski