Cel 5 - Równość płci

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Analiza źródeł 5.1.1 Ramy prawne lub inne zasady wprowadzone w celu promowania, egzekwowania i monitorowania równości i niedyskryminacji ze względu na płeć
Statystyki oficjalne 5.2.1 Odsetek kobiet w wieku 18-74 lata, które doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej ze strony obecnego lub byłego partnera
Analiza źródeł 5.2.2 Odsetek kobiet i dziewcząt w wieku 15 lat i starszych wobec których inne osoby niż partner stosowały przemoc seksualną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według grupy wiekowej i miejsca zdarzenia
Statystyki oficjalne 5.3.1 Liczba zawartych związków małżeńskich, w których kobieta w dniu ślubu nie miała ukończonych 18 lat
Analiza źródeł 5.3.2 Odsetek dziewcząt i kobiet w wieku 15-49 lat, które zostały poddane okaleczeniu żeńskich narządów płciowych, według grupy wiekowej
Statystyki oficjalne 5.4.1 Odsetek czasu poświęconego na niepłatną pracę w gospodarstwie domowym i pracę opiekuńczą
Statystyki oficjalne 5.5.1 Odsetek kobiet zasiadających w parlamentach krajowych i samorządach lokalnych
Statystyki oficjalne 5.5.2 Udział kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych na stanowiskach wyższego szczebla
Analiza źródeł 5.6.1 Odsetek kobiet w wieku 15-49 lat, które dokonują własnych, świadomych decyzji dotyczących współżycia seksualnego, antykoncepcji oraz opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego
Analiza źródeł 5.6.2 Liczba krajów z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które gwarantują kobietom i mężczyznom w wieku 15 lat i więcej dostęp do opieki, informacji i edukacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego
Statystyki oficjalne 5.a.1.a Udział kierujących gospodarstwem rolnym z prawem własnosci (łącznie ze współwłasnością małżeńską i rodzinną) w ogólnej liczbie kierujących gospodarstwem rolnym
Statystyki oficjalne 5.a.1.b Udział kobiet wśród użytkowników gospodarstw rolnych w ogólnej liczbie użytkowników gospodarstw indywidualnych
Analiza źródeł 5.a.2 Odsetek państw, w których ramy prawne (w tym prawo zwyczajowe) gwarantują kobietom równe prawa do własności i/lub sprawowania kontroli nad gruntami
Statystyki oficjalne 5.b.1 Odsetek osób posiadających telefon komórkowy
Analiza źródeł 5.c.1 Odsetek państw posiadających systemy przyznawania środków publicznych i śledzenia ich wydatkowania na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet