Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.a.2 - Odsetek państw, w których ramy prawne (w tym prawo zwyczajowe) gwarantują kobietom równe prawa do własności i/lub sprawowania kontroli nad gruntami

W przyszłości pojawi się tu tabela