Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.1.1 - Ramy prawne lub inne zasady wprowadzone w celu promowania, egzekwowania i monitorowania równości i niedyskryminacji ze względu na płeć

W przyszłości pojawi się tu tabela