Cel 9 - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Analiza źródeł 9.1.1 Odsetek ludności wiejskiej zamieszkałej w promieniu 2 km od dostępnej przez cały rok drogi
Statystyki opublikowane 9.1.2 Rozmiary transportu pasażerskiego i towarowego według rodzaju transportu
Statystyki opublikowane 9.2.1 Wartość dodana brutto sekcji PKD 2007 przetwórstwo przemysłowe jako procent PKB
Statystyki opublikowane 9.2.2 Pracujący w przetwórstwie przemysłowym jako odsetek pracujących ogółem
Statystyki opublikowane 9.3.1 Udział procentowy drobnego przemysłu w wartości dodanej przemysłu ogółem
Statystyki opublikowane 9.3.2 Odsetek podmiotów korzystających z kredytów bankowych w podziale na długo- i krótkoterminowe
Statystyki opublikowane 9.4.1 Emisja CO 2 na jednostkę wartości dodanej
Statystyki opublikowane 9.5.1 Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB
Statystyki opublikowane 9.5.2 Pracownicy naukowo-badawczy (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy) na 1 mln ludności
Statystyki opublikowane 9.a.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz infrastruktury
Statystyki opublikowane 9.b.1 Odsetek wartości dodanej przemysłu technologii średniozaawansowanych i wysokich w wartości dodanej ogółem
Statystyki opublikowane 9.c.1 Odsetek ludności objętej siecią telefonii komórkowej według technologii