Statystyki eksperymentalne
Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

9.1.1 Odsetek ludności wiejskiej zamieszkałej w promieniu 2 km od dostępnej przez cały rok drogi


Wybierz:

Interpretacja wskaźnika

Wskaźnik prezentuje udział ludności wiejskiej zamieszkałej w promieniu 2 km od drogi dostępnej przez cały rok w ogólnej liczbie ludności wiejskiej (w danym województwie/powiecie) w 2020 r.

Za drogi spełniające warunek dostępności przez cały rok uznano drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne o nawierzchni z masy bitumicznej (asfaltu). Ze względu na specyfikę wskaźnika dane nie dotyczą miast na prawach powiatu (na mapie oznaczone szarymi obszarami).

Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy odsetek ludności wiejskiej w danym województwie lub powiecie ma dostęp do całorocznie przejezdnej drogi w odległości 2 km od swojego miejsca zamieszkania.

Znajdziesz tu zestaw wskaźników kontekstowych, dla których źródłem danych są oficjalne statystyki GUS. Zadaniem wskaźników kontekstowych jest uzupełnienie wyników statystyk eksperymentalnych, pogłębienie informacji na temat monitorowanego zjawiska oraz zapewnienie wsparcia w ocenie postępu w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Dynamika zmian liczby ludności w Polsce
(rok 2015=100)
Grafika przedstawiająca plik csv
Gęstość zaludnienia ogółem (os/km2)
Wybierz:
Grafika przedstawiająca plik csv
Długość dróg zamiejskich o twardej nawierzchni (km)
Grafika przedstawiająca plik csv
Odsetek długości dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej ogółem (%)
Wybierz:
Grafika przedstawiająca plik csv
Udział dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni gruntowej w ogólnej długości dróg powiatowych i gminnych (%)
Grafika przedstawiająca plik csv
Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem (%)
Grafika przedstawiająca plik csv
Odsetek ludności zamieszkującej na wsi i w mieście w 2022 roku (%)
Grafika przedstawiająca plik csv
Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(%)
Grafika przedstawiająca plik csv
Krajowe linie regularnej komunikacji autobusowej - regionalne (km)
Wybierz:
Grafika przedstawiająca plik csv

Jak obliczono wskaźnik?

W celu obliczenia wskaźnika zrealizowano następujące etapy:

Grafika ludzika

1. Wyznaczono tzw. maski (wyodrębnione fragmenty obszaru) do analiz terenów wiejskich (za pomocą wykluczenia obszarów miejskich z analizy) w oparciu o dane z bazy PRG.

2. Z bazy BDOT10k wyznaczono drogi spełniające warunek dostępności przez cały rok.

3. Wyznaczono bufor dróg o promieniu 2 km.

4. W oparciu o dane z bazy WorldPop obliczono liczbę ludności w granicach bufora dróg oraz liczbę ludności ogółem dla obszarów wiejskich.

5. Na postawie danych z punktu 4 dokonano przeliczeń wskaźnika 9.1.1. Odsetek ludności wiejskiej zamieszkałej w promieniu 2 km od dostępnej przez cały rok drogi.

Szczegółowa informacja nt. obliczeń dokonanych w oparciu o metodologię ONZ, znajduje się w metryce wskaźnika.

Jakie źródła wykorzystano do obliczenia wskaźnika?

Wskaźnik został obliczony w oparciu o metodologię wskaźnika zaproponowaną przez ONZ za pomocą danych z trzech źródeł: dwóch baz prowadzonych przez GUGiK (BDOT10k i PRG), a także z bazy WorldPop.

Grafika mapy

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową, odpowiadająca w szczegółowości tradycyjnej mapie topograficznej w skali 1:10000. Baza zawiera informacje o rodzaju i kategorii dróg, rodzaju nawierzchni drogi, a także o szerokości i długości drogi.

Grafika kuli ziemskiej

Państwowy Rejestr Granic (PRG) jest urzędową bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej. W rejestrze PRG gromadzi się dane obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu m.in. granic oraz powierzchni jednostek trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. województw, powiatów, gmin).

Grafika ludzi

Baza WorldPop zawiera dane o wysokiej rozdzielczości dotyczące rozmieszczenia ludności świata. Zestawy danych przedstawiają szacunkową liczbę osób mieszkających w każdej komórce siatki w postaci rastra o rozdzielczości 100x100m.

Walidacja

Opis walidacji...

Znaczenie dla zrównoważonego rozwoju

Jakie jest znaczenie wskaźnika dla zrównoważonego rozwoju?

Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do całorocznej infrastruktury drogowej zwiększa szanse rozwojowe obszarów wiejskich. Poprawa warunków drogowych wpływa na zmniejszenie kosztów transportu i czasu podróży, a także zwiększa możliwości zatrudnienia mieszkańców wsi i ich mobilność zawodową. Całoroczny dostęp do dróg przyczynia się także do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, zwiększając ich dostęp do usług publicznych i zapobiegając wykluczeniu społecznemu.

Znaczenie dla zrównoważonego rozwoju


Korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego

Dane wskaźnika dostarczają informacji, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu polityk m.in. transportowych i infrastrukturalnych, zwłaszcza przy planowaniu rozwoju sieci dróg na terenach wiejskich.