Cel 2 - Zero głodu

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 2.1.1 Częstotliwość występowania niedożywienia
Statystyki oficjalne 2.1.2 Częstotliwość występowania umiarkowanego lub dużego braku bezpieczeństwa żywnościowego w populacji, w oparciu o Skalę Bezpieczeństwa Żywnościowego
Statystyki oficjalne 2.2.1 Częstotliwość występowania zahamowania wzrostu (wzrost w odniesieniu do wieku, odchylenie standardowe mniejsze lub równe minus 2 w odniesieniu do mediany wzrostu wynikającej ze Standardów Wzrostu WHO dla Dzieci) wśród dzieci w wieku poniżej 5 lat
Analiza źródeł 2.2.2 Częstotliwość występowania niedożywienia - stan odżywiania wśród dzieci poniżej 5 lat (waga w odniesieniu do wzrostu, odchylenie standardowe większe od 2 lub mniejsze lub równe 2 w odniesieniu do mediany wzrostu wynikającej ze Standardów Wzrostu WHO dla Dzieci), wg typu (niedowaga oraz nadwaga)
Analiza źródeł 2.2.3 Częstość występowania niedokrwistości u kobiet w wieku 15- 49 lat w podziale na kobiety w ciąży i niebędące w ciąży (%)
Analiza źródeł 2.3.1 Wielkość produkcji na jednostkę pracy wg klas wielkości gospodarstw rolnych/pastwisk/przedsiębiorstw leśnych
Analiza źródeł 2.3.2 Przeciętny dochód małych producentów żywności, wg płci oraz statusu pochodzenia
Analiza źródeł 2.4.1 Udział powierzchni użytków rolnych w produktywnym i zrównoważonym rolnictwie
Statystyki oficjalne 2.5.1 Liczba zasobów genetycznych roślin i zwierząt dla wyżywienia i rolnictwa zabezpieczonych w kolekcjach banków genów
Statystyki oficjalne 2.5.2 Odsetek ras lokalnych sklasyfikowanych jako zagrożone wyginięciem
Statystyki oficjalne 2.a.1 Wskaźnik kształtowania się wydatków rządowych w rolnictwie (AOI)
Statystyki oficjalne 2.a.2 Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz sektora rolniczego
Analiza źródeł 2.b.1 Rolne dotacje eksportowe
Analiza źródeł 2.c.1 Wskaźnik nieprawidłowości cenowych w zakresie żywności