Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 11.1.1 Odsetek ludności żyjącej w mieszkaniach z przeciekającym dachem, wilgotnymi ścianami, podłogami lub fundamentami lub ze zgnilizną ram okiennych lub podłóg
Statystyki w przygotowaniu 11.2.1 Odsetek ludności o dogodnym dostępie do środków transportu publicznego według grup wieku, płci oraz z uwzględnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych
Wskaźniki eksperymentalne 11.3.1 Relacja wskaźnika zużycia gruntów do tempa wzrostu liczby ludności
Analiza źródeł 11.3.2 Odsetek miast z rozwiniętymi strukturami społeczeństwa obywatelskiego umożliwiającymi bezpośredni udział w planowaniu i zarządzaniu przestrzennym w sposób regularny i demokratyczny
Statystyki w przygotowaniu 11.4.1 Wydatki ogółem (publiczne i prywatne) na 1 mieszkańca przeznaczone na ochronę, zabezpieczenie i konserwację krajowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego według rodzaju dziedzictwa (np. kulturalne, naturalne, mieszane, światowe), szczebla administracji rządowej (krajowy, regionalny, lokalny/miejski), rodzaju wydatków (bieżące, inwestycyjne) i typu dofinansowania dotacji (osoby fizyczne, sektor prywatny i non-profit, sponsorzy)
Statystyki oficjalne 11.5.1 Liczba ofiar śmiertelnych lub poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych na 1 milion ludności
Analiza źródeł 11.5.2 Bezpośrednie straty ekonomiczne w relacji do PKB, szkody w infrastrukturze krytycznej oraz liczba zakłóceń w podstawowych usługach, przypisywanych katastrofom
Statystyki oficjalne 11.6.1 Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do przetworzenia w określony sposób w relacji do ilości odpadów wytworzonych
Statystyki oficjalne 11.6.2 Średnioroczne poziomy pyłu zawieszonego w 12 aglomeracjach
Wskaźniki eksperymentalne 11.7.1 Przeciętny udział terenów stanowiących przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich w powierzchni miasta ogółem
Analiza źródeł 11.7.2 Odsetek osób molestowanych fizycznie lub psychicznie według płci, wieku, niepełnosprawności i miejsca zdarzenia (w ciągu 12 poprzedzających miesięcy)
Statystyki oficjalne 11.a.1 Odsetek ludności gmin, które posiadają studium lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w podziale na rodzaj gminy
Statystyki oficjalne 11.b.1 Kraje, które przyjęły i wdrożyły krajowe strategie redukcji ryzyka katastrof zgodne z Ramowym Programem Działań na lata 2015-2030 z Sendai w sprawie ograniczania ryzyka katastrof
Statystyki oficjalne 11.b.2 Jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka katastrof zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka katastrof