Statystyki eksperymentalne
Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

11.7.1 Przeciętny udział terenów stanowiących przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich w powierzchni miasta ogółem
<- Mapa wskaźnika. Wybierz miasto

Dane dotyczą 2020 r.

Interpretacja wskaźnika

Wskaźnik prezentuje, jaki udział powierzchni miasta stanowią przestrzenie publiczne dostępne dla wszystkich, a także jaki odsetek mieszkańców ma dostęp do tych przestrzeni w odległości 400 m poruszając się pieszo.

Do przestrzeni publicznych dostępnych dla wszystkich zaliczają się ogólnodostępne tereny publiczne służące odpoczynkowi i rekreacji (parki, skwery, lasy, place zabaw, inne tereny rekreacyjne), a także grunty pod drogami.

Znajdziesz tu zestaw wskaźników kontekstowych, dla których źródłem danych są oficjalne statystyki GUS. Zadaniem wskaźników kontekstowych jest uzupełnienie wyników statystyk eksperymentalnych, pogłębienie informacji na temat monitorowanego zjawiska oraz zapewnienie wsparcia w ocenie postępu w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Powierzchnia miast w 2022 roku (km2)
Grafika przedstawiająca plik csv
Dynamika zmian liczby ludności w 2022 r. (rok 2015=100)
Grafika przedstawiająca plik csv
Gęstość zaludnienia (osoby/km2)
Grafika przedstawiająca plik csv
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%)
Grafika przedstawiająca plik csv
Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca (m2)
Grafika przedstawiająca plik csv
Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%)
Grafika przedstawiająca plik csv

Jak obliczono wskaźnik?

W celu obliczenia wskaźnika zrealizowano następujące etapy:

Grafika ludzika

1. Z bazy PRG (Państwowy Rejestr Granic) wyznaczono granice administracyjne miast.

2. Z bazy OpenStreetMap wyznaczono tzw. ogólnodostępne tereny publiczne służące odpoczynkowi i rekreacji (parki, skwery, lasy, place zabaw, inne tereny rekreacyjne) położone w granicach miast.

3. Z bazy BDOT10k wyznaczono powierzchnie gruntów pod drogami.

4. Z wykorzystaniem danych satelitarnych Sentinel-2 i Sentinel-1 wyznaczono powierzchnie terenów zabudowanych w granicach miast.

5. Określono wskaźniki dostępności przestrzeni publicznych na terenach miast (tj. ogólnodostępnych terenów publicznych służących odpoczynkowi i rekreacji oraz gruntów pod drogami). Dokonano przeliczeń dla wskaźnika 11.7.1.

Szczegółowa informacja nt. obliczeń dokonanych w oparciu o metodologię ONZ, znajduje się w metryce wskaźnika.

Jakie źródła wykorzystano do obliczenia wskaźnika?

Wskaźnik został obliczony w oparciu o metodologię zaproponowaną przez ONZ na podstawie danych pochodzących z pięciu źródeł: z danych satelitarnych Sentinel, z prowadzonych przez GUGiK baz BDOT10k i PRG, bazy WorldPop i OpenStreetMap.

Grafika satelity

Dane satelitarne Sentinel - dane z europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane z satelit Sentinel-1 (dane radarowe) i Sentinel-2 (dane optyczne). Rozdzielczość danych to 10x10 metrów.

Grafika mapy

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową, odpowiadająca w szczegółowości tradycyjnej mapie topograficznej w skali 1:10000. Baza zawiera informacje o rodzaju i kategorii dróg, rodzaju nawierzchni drogi, a także o szerokości i długości drogi.

Grafika kuli ziemskiej

Państwowy Rejestr Granic (PRG) jest urzędową bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej. W rejestrze PRG gromadzi się dane obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu m.in. granic oraz powierzchni jednostek trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. województw, powiatów, gmin).

Grafika ludzi

Baza WorldPop zawiera dane o wysokiej rozdzielczości dotyczące rozmieszczenia ludności świata. Zestawy danych przedstawiają szacunkową liczbę osób mieszkających w każdej komórce siatki w postaci rastra o rozdzielczości 100x100m.

Grafika lupy

Baza OpenStreetMap to projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, ogólnodostępnej mapy kuli ziemskiej. Dane i stworzone na ich podstawie mapy publikowane są w ramach Open Database License.

Walidacja

W przygotowaniu...


Znaczenie dla zrównoważonego rozwoju


Jakie jest znaczenie wskaźnika dla zrównoważonego rozwoju?

Przestrzeń publiczna jako miejsce o szczególnym znaczeniu w strukturze miasta, może sprzyjać nawiązywaniu relacji i budowaniu więzi społecznych. Dobrze rozwinięta i odpowiednio zaprojektowana sieć miejskich przestrzeni publicznych promuje m.in. spacery i interakcje społeczne. System otwartych przestrzeni publicznych, do których dostęp mają wszyscy mieszkańcy, przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego i zwiększania jakości życia w mieście.

Znaczenie dla zrównoważonego rozwoju


Korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego

Dane wskaźnika dostarczają informacji, które mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. sposobu zagospodarowania terenów, w tym przy ich przeznaczaniu pod przestrzenie publiczne.