Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.4.1 - Wydatki ogółem (publiczne i prywatne) na 1 mieszkańca przeznaczone na ochronę, zabezpieczenie i konserwację krajowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego według rodzaju dziedzictwa (np. kulturalne, naturalne, mieszane, światowe), szczebla administracji rządowej (krajowy, regionalny, lokalny/miejski), rodzaju wydatków (bieżące, inwestycyjne) i typu dofinansowania dotacji (osoby fizyczne, sektor prywatny i non-profit, sponsorzy)

W przyszłości pojawi się tu tabela