Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 1.1.1 Stopa ubóstwa według międzynarodowej granicy ubóstwa
Statystyki opublikowane 1.2.1 Stopa ubóstwa po transferach społecznych
Statystyki opublikowane 1.2.2 Stopa ubóstwa warunków życia
Statystyki opublikowane 1.3.1.a Udział osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych
Statystyki opublikowane 1.3.1.b Udział osób w wieku poprodukcyjnym otrzymujących emeryturę w odniesieniu do ludności ogółem w wieku poprodukcyjnym
Statystyki opublikowane 1.4.1 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do podstawowych urządzeń sanitarnych i zaopatrzenia w wodę
Analiza źródeł 1.4.2 Odsetek osób dorosłych z zabezpieczeniem z tytułu prawa własności do gruntów z prawnie uznaną dokumentacją, którzy postrzegają swoje prawa do ziemi jako zabezpieczone, wg płci oraz typu własności
Statystyki opublikowane 1.5.1 Liczba ofiar śmiertelnych lub poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych na 1 milion ludności
Analiza źródeł 1.5.2 Bezpośrednie straty gospodarcze będące rezultatem katastrof w relacji do globalnego PKB
Statystyki opublikowane 1.5.3 Kraje, które przyjęły i wdrożyły krajowe strategie redukcji ryzyka katastrof zgodne z Ramowym Programem Działań na lata 2015-2030 z Sendai w sprawie ograniczania ryzyka katastrof
Statystyki opublikowane 1.5.4 Jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka katastrof zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka katastrof
Statystyki opublikowane 1.a.1 Łączna suma grantów w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) na redukcję ubóstwa w relacji do DNB
Statystyki opublikowane 1.a.2 Udział wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według COFOG przeznaczanych na zdrowie, edukację i ochronę socjalną w wydatkach ogółem sektora instytucji rządowych i samorządowych
Analiza źródeł 1.b.1 Wydatki socjalne ze środków publicznych na rzecz najuboższych