Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 1.1.1 Stopa ubóstwa według międzynarodowej granicy ubóstwa
Statystyki oficjalne 1.2.1 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po transferach społecznych
Statystyki oficjalne 1.2.2 Stopa ubóstwa warunków życia
Statystyki oficjalne 1.3.1.a Udział osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych
Statystyki oficjalne 1.3.1.b Udział osób w wieku poprodukcyjnym otrzymujących emeryturę w odniesieniu do ludności ogółem w wieku poprodukcyjnym
Statystyki oficjalne 1.4.1 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do podstawowych urządzeń sanitarnych i zaopatrzenia w wodę
Analiza źródeł 1.4.2 Odsetek osób dorosłych z zabezpieczeniem z tytułu prawa własności do gruntów z prawnie uznaną dokumentacją, którzy postrzegają swoje prawa do ziemi jako zabezpieczone, wg płci oraz typu własności
Statystyki oficjalne 1.5.1 Liczba ofiar śmiertelnych lub poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych na 1 milion ludności
Analiza źródeł 1.5.2 Bezpośrednie straty gospodarcze będące rezultatem katastrof w relacji do globalnego PKB
Statystyki oficjalne 1.5.3 Kraje, które przyjęły i wdrożyły krajowe strategie redukcji ryzyka katastrof zgodne z Ramowym Programem Działań na lata 2015-2030 z Sendai w sprawie ograniczania ryzyka katastrof
Statystyki oficjalne 1.5.4 Jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka katastrof zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka katastrof
Statystyki oficjalne 1.a.1 Łączna suma grantów w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) na redukcję ubóstwa w relacji do DNB
Statystyki oficjalne 1.a.2 Udział wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według COFOG przeznaczanych na zdrowie, edukację i ochronę socjalną w wydatkach ogółem sektora instytucji rządowych i samorządowych
Analiza źródeł 1.b.1 Wydatki socjalne ze środków publicznych na rzecz najuboższych