Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.b.1 - Odsetek cyklicznych kapitałowych wydatków rządowych przeznaczonych dla sektorów, z których w największym stopniu korzystają kobiety, ubodzy oraz grupy w trudnej sytuacji

W przyszłości pojawi się tu tabela