Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.3.1.b - Udział osób w wieku poprodukcyjnym otrzymujących emeryturę w odniesieniu do ludności ogółem w wieku poprodukcyjnym

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego / Ministerstwo Obrony Narodowej / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Ministerstwo Sprawiedliwości / Główny Urząd Statystyczny