Cel 15 - Życie na lądzie

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 15.1.1 Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju
Analiza źródeł 15.1.2 Odsetek terenów lądowych i wód powierzchniowych istotnych dla różnorodności biologicznej objętych ochroną - według typu ekosystemu
Statystyki oficjalne 15.2.1 Postęp w kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej
Statystyki oficjalne 15.3.1 Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem
Analiza źródeł 15.4.1 Odsetek obszarów chronionych istotnych dla różnorodności biologicznej obszarów górskich
Statystyki oficjalne 15.4.2 Wskaźnik pomiaru zmian w roślinności ekosystemów górskich (lasy, drzewa, krzewy)
Analiza źródeł 15.5.1 Wskaźnik wzrostu zagrożenia wyginięciem gatunków wpisanych do Czerwonej Księgi IUCN
Statystyki oficjalne 15.6.1 Liczba krajów które przyjęły prawne, administracyjne i polityczne ramy działania zapewniające sprawiedliwy i uczciwy podział korzyści płynących z użytkowania zasobów genetycznych
Statystyki oficjalne 15.7.1 Liczba okazów CITES zatrzymanych przez Służby Celne
Statystyki oficjalne 15.8.1 Liczba krajów które przyjęły odpowiednie krajowe przepisy prawne i odpowiednie środki zapobiegania i kontroli inwazyjnych gatunków obcych
Analiza źródeł 15.9.1 (a) Liczba krajów, które w swoich krajowych strategiach i planach działania w zakresie bioróżnorodności określiły cele krajowe oraz postęp w ich realizacji, zachowując zgodność lub podobieństwo z celem 2 z Aichi, wynikającym ze „Strategicznego Planu Ochrony Bioróżnorodności w latach 2011-2020” oraz (b) zintegrowanie bioróżnorodności z krajowymi systemami rachunkowości i sprawozdawczości, rozumiane jako wdrożenie Systemu Rachunków Ekonomicznych Środowiska
Statystyki oficjalne 15.a.1 Oficjalna pomoc rozwojowa oraz wydatki publiczne przeznaczone na ochronę i zrównoważone wykorzystanie bioróżnorodności i ekosystemów
Statystyki oficjalne 15.b.1 Oficjalna pomoc rozwojowa oraz wydatki publiczne przeznaczone na ochronę i zrównoważone wykorzystanie bioróżnorodności i ekosystemów
Statystyki oficjalne 15.c.1 Liczba okazów CITES zatrzymanych przez Służby Celne