Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.c.1 - Udział handlu chronionymi gatunkami roślin i zwierząt stanowiących przedmiot nielegalnego obrotu w handlu ogółem

W przyszłości pojawi się tu tabela