Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 6.1.1 Odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanej dystrybucji wody pitnej
Statystyki opublikowane 6.2.1 Odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanych usług kanalizacyjnych, w tym stanowisk do mycia rąk z dostępem do wody i mydła
Statystyki opublikowane 6.3.1 Odsetek oczyszczanych ścieków przemysłowych i komunalnych w stosunku do ścieków wytworzonych(Ilość ścieków wymagających oczyszczenia oczyszczonych w stosunku do ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi)
Statystyki opublikowane 6.3.2 Odsetek jednolitych części wód o dobrej jakości wody
Statystyki opublikowane 6.4.1 Zmiany w czasie w wykorzystaniu zasobów wodnych
Statystyki opublikowane 6.4.2 Poziom stresu wodnego (niedoboru wody): pobór wody w stosunku do zasobów wód
Analiza źródeł 6.5.1 Stopień implementacji (wdrożenia) zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (0-100)
Statystyki opublikowane 6.5.2 Odsetek obszaru dorzecza transgranicznego objętego porozumieniem dotyczącym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi
Statystyki opublikowane 6.6.1 Zmiany zasięgu/obszaru ekosystemów zależnych od wody
Statystyki opublikowane 6.a.1 Wielkość oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) dotyczącej urządzeń wodnych i sanitarnych, będącej częścią skoordynowanego planu wydatków rządowych
Statystyki opublikowane 6.b.1 Odsetek jednostek samorządu terytorialnego z ustalonymi i wdrożonymi zasadami i procedurami dotyczącymi udziału społeczności lokalnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi i infrastrukturze sanitarnej