Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Analiza źródeł 12.1.1 Liczba krajów posiadających krajowe plany zrównoważonej kosumpcji i produkcji (SCP) lub kwestie SCP włączone jako priorytet lub cel do krajowej polityki
Statystyki oficjalne 12.2.1 Produktywność zasobów
Statystyki oficjalne 12.2.2 Krajowa Konsumpcja Materialna (DMC)
Analiza źródeł 12.3.1 (a) Wskaźnik straty żywności i (b) Wskaźnik marnowania żywności
Statystyki oficjalne 12.4.1 Liczba krajów będących stroną wielostronnych umów środowiskowych dotyczących odpadów niebezpiecznych i innych substancji chemicznych, w związku z którymi należy wypełniać zobowiązania w zakresie przekazywania informacji wymaganych odpowiednimi umowami.
Statystyki oficjalne 12.4.2 Odpady niebezpieczne wytworzone na osobę i udział odpadów niebezpiecznych przetworzonych w ilości odpadów wytworzonych, według rodzaju przetwarzania
Statystyki oficjalne 12.5.1 Krajowy poziom recyklingu odpadów
Statystyki oficjalne 12.6.1 Liczba sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Statystyki oficjalne 12.7.1 Liczba krajów, które wdrożyły zrównoważoną politykę zamówień publicznych wraz z planami działania
Statystyki oficjalne 12.8.1 Zakres włączenia (i) globalnej edukacji obywatelskiej oraz (ii) edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do (a) krajowych polityk edukacyjnych, (b) programów nauczania, (c) kształcenia nauczycieli oraz (d) oceny uczniów
Statystyki w przygotowaniu 12.a.1 Moc zainstalowana OZE w krajach rozwijających się i rozwiniętych (w watach na 1 mieszkańca)
Analiza źródeł 12.b.1 Implementacja standardów rachunkowości do monitorowania aspektów ekonomicznych i środowiskowych zrównoważonej turystyki
Analiza źródeł 12.c.1 Kwota subwencji na paliwa kopalne w odniesieniu do jednostki PKB (produkcja i konsumpcja) jako udział w całkowitych krajowych wydatkach na paliwa kopalne