Cel 14 - Życie pod wodą

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Analiza źródeł 14.1.1 Wskaźnik eutrofizacji przybrzeżnej (ICEP) i zagęszczenie unoszących się odpadów plastikowych
Analiza źródeł 14.2.1 Liczba krajów stosujących podejście ekosystemowe do zarządzania obszarami morskimi
Analiza źródeł 14.3.1 Średnie zakwaszenie wód morskich (pH) mierzone za pomocą zestawu reprezentatywnych próbek w uzgodnionych stacjach pomiarowych
Statystyki oficjalne 14.4.1 Odsetek zasobów rybnych na biologicznie odnawialnym poziomie
Statystyki oficjalne 14.5.1 Udział powierzchni chronionych obszarów morskich do ogólnego obszaru terenów morskich
Analiza źródeł 14.6.1 Poziom wdrożenia międzynarodowych instrumentów, mających na celu zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN)
Analiza źródeł 14.7.1 Zrównoważone rybołówstwo jako odsetek PKB w małych wyspowych krajach rozwijających się, krajach najmniej rozwiniętych i wszystkich krajach
Analiza źródeł 14.a.1 Udział budżetu na prace naukowe w obszarze technologii morskiej w całkowitym budżecie na prace naukowe
Analiza źródeł 14.b.1 Poziom zastosowania ram prawnych/regulacyjnych/politycznych/instytucjonalnych, które uznają i chronią prawa dostępu do rybołówstwa na małą skalę
Analiza źródeł 14.c.1 Liczba krajów, które zrobiły postęp w ratyfikowaniu, zaakceptowaniu i implementowaniu w obrębie właściwych ram prawnych, politycznych i instytucjonalnych, międzynarodowego prawa odzwierciedlonego w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), dla ochrony i zrównoważonego użytkowania oceanów i ich zasobów