Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.c.1 - Liczba krajów, które zrobiły postęp w ratyfikowaniu, zaakceptowaniu i implementowaniu w obrębie właściwych ram prawnych, politycznych i instytucjonalnych, międzynarodowego prawa odzwierciedlonego w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), dla ochrony i zrównoważonego użytkowania oceanów i ich zasobów

Jednostka prezentacji: szt.
Źródło danych: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej