Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 4.1.1 Odsetek dzieci i młodzieży osiągających co najmniej minimalny poziom biegłości w czytaniu i matematyce, według płci
Analiza źródeł 4.1.2 Wskaźnik ukończenia edukacji (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym)
Statystyki oficjalne 4.2.1 Odsetek dzieci poniżej 5 lat o stanie zdrowia ocenianym subiektywnie jako bardzo dobre lub dobre
Statystyki oficjalne 4.2.2 Wskaźnik uczestnictwa w nauczaniu zorganizowanym (na rok przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego)
Statystyki oficjalne 4.3.1 Odsetek osób dorosłych uczestniczących w formalnej i nieformalnej edukacji i szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Statystyki oficjalne 4.4.1 Odsetek młodzieży i dorosłych posiadających umiejętności z zakresu technologii informacyjno – telekomunikacyjnych (ICT), według rodzaju umiejętności
Statystyki oficjalne 4.5.1 Wskaźniki parytetu płci w obszarze edukacji
Statystyki oficjalne 4.6.1 Odsetek osób, które osiągnęły co najmniej określony poziom biegłości w funkcjonalnej umiejętności
Statystyki oficjalne 4.7.1 Zakres włączenia (i) globalnej edukacji obywatelskiej oraz (ii) edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do (a) krajowych polityk edukacyjnych, (b) programów nauczania, (c) kształcenia nauczycieli oraz (d) oceny uczniów
Statystyki oficjalne 4.a.1 Odsetek szkół z dostępem do (a) energii elektrycznej (b) Internetu wykorzystywanego w celach pedagogicznych (c) komputerów wykorzystywanych w celach pedagogicznych (d) infrastruktury i materiałów dostosowanych do uczniów z niepełnosprawnością (e) wody pitnej, (f) podstawowych niekoedukacyjnych urządzeń sanitarnych (g) podstawowych przyrządów do mycia rąk
Statystyki oficjalne 4.b.1 Wielkość oficjalnej pomocy rozwojowej przekazanej na stypendia
Statystyki oficjalne 4.c.1 Odsetek nauczycieli (a) wychowania przedszkolnego, (b) szkół podstawowych, (c) gimnazjów i (d) szkół ponadgimnazjalnych (bez policealnych) z odpowiednim wykształceniem oraz przygotowaniem pedagogicznym, pozwalającym nauczać na danym poziomie edukacji