Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 4.1.1.a Wyniki testów PIRLS - odsetek uczniów na minimalnym wymaganym poziomie osiągnięć w czytaniu
Statystyki opublikowane 4.1.1.b Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na minimalnym wymagalnym poziomie osiągnięć w czytaniu i interpretacji
Statystyki opublikowane 4.1.1.c Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na minimalnym wymaganym poziomie osiągnięć w matematyce
Statystyki opublikowane 4.2.1 Odsetek dzieci poniżej 5 lat o stanie zdrowia ocenianym subiektywnie jako bardzo dobre lub dobre
Statystyki opublikowane 4.2.2 Wskaźnik uczestnictwa w nauczaniu zorganizowanym (na rok przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego)
Statystyki opublikowane 4.3.1 Odsetek osób dorosłych uczestniczących w formalnej i nieformalnej edukacji i szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Statystyki opublikowane 4.4.1.a Odsetek młodzieży i dorosłych posiadających umiejętności z zakresu technologii informacyjno – telekomunikacyjnych (ICT), według rodzaju umiejętności
Statystyki opublikowane 4.4.1.b Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe
Statystyki opublikowane 4.5.1 Wskaźniki parytetu płci w obszarze edukacji
Statystyki opublikowane 4.6.1.a Odsetek osób, które osiągnęły co najmniej określony poziom biegłości w funkcjonalnej umiejętności czytania i pisania
Statystyki opublikowane 4.6.1.b Odsetek osób, które osiągnęły co najmniej określony poziom biegłości w funkcjonalnej umiejętności liczenia
Statystyki opublikowane 4.7.1 Stopień, w jakim (i) globalna edukacja obywatelska oraz (ii) edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym na rzecz równości płci i praw człowieka, są włączane na wszystkich poziomach do (a) krajowych polityk edukacyjnych, (b) programów nauczania, (c) kształcenia nauczycieli oraz ( d) oceny studentów
Statystyki opublikowane 4.a.1 Odsetek szkół z dostępem do (a) energii elektrycznej (b) Internetu wykorzystywanego w celach pedagogicznych (c) komputerów wykorzystywanych w celach pedagogicznych (d) infrastruktury i materiałów dostosowanych do uczniów z niepełnosprawnością (e) wody pitnej, (f) podstawowych niekoedukacyjnych urządzeń sanitarnych (g) podstawowych przyrządów do mycia rąk
Statystyki opublikowane 4.b.1 Wielkość oficjalnej pomocy rozwojowej przekazanej na stypendia
Statystyki opublikowane 4.c.1 Odsetek nauczycieli (a) wychowania przedszkolnego, (b) szkół podstawowych, (c) gimnazjów i (d) szkół ponadgimnazjalnych (bez policealnych) z odpowiednim wykształceniem oraz przygotowaniem pedagogicznym, pozwalającym nauczać na danym poziomie edukacji